Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov je pre Better Human s.r.o. a Siky Spirit s.r.o. veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov.
Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov. Implementovali sme rôzne bezpečnostné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.
Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Better Human s.r.o., so sídlom Strážska cesta 1139/33, 960 01, Zvolen, IČO: 51 962 497, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 35439/S, telefónne číslo +421 911 779 911, e-mailová adresa office@bebetterhuman.com 

a

Siky Spirit s.r.o., so sídlom Strážska cesta 1139/33, 960 01, Zvolen, IČO: 46 545 441, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21684/S, telefónne číslo +421 911 779 911, e-mailová adresa siky@sikyspirit.com

,ktoré prevádzkujú webové stránky v rámci týchto domén a všetkých ich subdomén:

bebetterhuman.com
sikyyspirit.com

Aké údaje uchovávame?
Počas návštevy našej stránky zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Vás poskytovateľ intertenu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke.
Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje ?
Osobné údaje spracovávame za účelom :
a) personalizovania ponuky – vami poskytnuté informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám
b) zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate
c) Vylepšenie zákazníckej podpory – Vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na Vaše požiadavky a potreby
d) Na spracovanie transakcií – Vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru.
e) Na spracovávanie výsledkov súťaží, promo akcií, ankiet a pod.
f) Na spracovávanie marketingových účelov – zasielanie newsletteru – Vaše osobné údaje ( e-mail a meno) pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu. Na základe oprávneného záujmu predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 2 rokov od poslednej objednávky.
g) Na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa Vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď. niektorých našich akciách – školeniach, seminároch a tréningoch vyhotovujeme fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Videozáznam slúži účastníkom online kurzu ku zhliadnutiu. U týchto materiálov nikdy nenájdete mena účastníkov, jedine, že by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu.
Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania e-mailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v e-maily, alebo nám napíšte a my Vás odhlásime.
Kde uchovávame vaše údaje?
Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v rámci slovenskej republiky. Každé takéto spracúvania osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.
Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere a to pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, ktorá zamedzujú zneužitia, poškodenia alebo zničenie vašich osobných údajov.
Mlčanlivosť
Dovoľujeme Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov o bezpečnostných opatreniach, keďže ich zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej stretej strane.

Kto má prístup k vašim údajom?
Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti a oprávnené osoby, ktoré boli poučené ako nakladať s osobnými údajmi. Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.
Aký je právny základ na spracovanie?
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.
Aké máte práva?
Právo na prístup:
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s Better Human s.r.o.,resp. Siky spirit s.r.o. a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.
Právo na prenosnosť:
Vždy, keď Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. kedykoľvek okrem týchto situácií:
*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. bez ohľadu na spôsob platby,
*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
*váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.
Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o.. Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.
Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.
Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,
Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. obmedzila spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:
*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o.. Spoločnosť obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
*ak Better Human s.r.o.,resp. Siky spirit s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.
Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál, ktorý Vám odpovie na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Môžete sa s ním skontaktovať na email office@bebetterhuman.com
Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:
Ak sa domnievate, že Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať.
VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ONLINE NÁKUP
Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu, registrácie sa na seminári a ďalších služieb, ktoré Vám poskytujeme. Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. spracovaním vašich objednávok a požiadaviek prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vášho tovaru.
Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia.
* platobné informácie a história platieb,
* informácie o objednávke.
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie vašej adresy, distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky. Poskytovateľom platobných služieb pre vašu platbu.
Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.
Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby spoločnosť mohla plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre vás.
Ako dlho uchovávame vaše údaje?
V prípade zákazníkov s hosťovským účtom uchovávame osobné údaje 5 rokov od posledného nákupu.
VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PRIAMY MARKETING
Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.
S cieľom optimalizovať vašu interakciu s Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. vám poskytneme náležité informácie, odporúčané produkty, pošleme vám pripomienky produktov, ktoré ste nechali v nákupnom košíku, a budeme vám posielať personalizované ponuky. Všetky tieto skvelé služby sú založené na vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na čo ste klikli, a na informáciách, ktoré ste nám poskytli.
Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
* Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo
* Rod (ak sa rozhodnete nám ho poskytnúť)
* Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli
Ak máte účet u Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. budeme spracovať aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom a členstvom, ako sú:
* Meno
* Adresa
* Vek
* História nákupov a návštev seminárov
* Informácie o tom, ako ste navigovali a klikali na stránke
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu.
Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo spoločnosti Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o..
Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom. Okrem poštového marketingu vrátane katalógov, ktoré vám budú zasielané na základe nášho oprávneného záujmu.
Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.
Keď tak urobíte, Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.
Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas.
V prípade emailového marketingu vás považujeme za neaktívneho zákazníka, ak ste v priebehu posledného roka neotvorili email. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje zmazané.
VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČET u Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o..
Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť so spoločnosťou Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o.. Poskytneme vám históriu objednávok a informácie o vašich objednávkach a umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu (vrátane marketingových preferencií). Poskytneme vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie. Ďalej vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku, ponúkneme vám odporúčania vašej veľkosti a umožníme vám hodnotiť a recenzovať produkty, ktoré ste si od nás kúpili.
Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?
Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu na stránkach Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o.. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:
* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, telefónne číslo,
* dátum narodenia,
* rod,
* krajina,
* nastavenia účtu,
* šifrované informácie o platobnej karte.
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:
* história objednávok,
* informácie o doručení,
* história platieb.
Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:
* história klikania,
* história navigácie a prehliadania.
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.
Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte účet u Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o..
Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.
Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.
Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet u Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o..
Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.
Budeme vás považovať za neaktívneho majiteľa účtu, ak:
*nezadáte žiadne objednávky po dobu 3 rokov alebo
*sa neprihlásite po dobu 2 rokov,
Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.
Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. s napísaním na adresu Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. Strážska cesta 1139/33, 960 01, Zvolen, Slovensko. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.
VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ
Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.
Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.
Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov
*číslo zákazníka,
*číslo objednávky,
*meno,
*poštová adresa,
*výška transakcie,
*dátum transakcie.
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše údaje sa budú poskytovať v rámci spoločnosti Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o.. Vaše osobné údaje poskytneme účtovnej spoločnosti, ktoré poskytujú riešenia pre účtovný systém.
Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby Better Human s.r.o, resp. Siky spirit s.r.o. mohla plniť svoje zákonné povinnosti.
Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi v Slovenskej republike.
VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SÚBORY COOKIES
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.
Ako používame súbory cookies?
Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“. Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.
Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka.
Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.
Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.
Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.
Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším účtom alebo členstvom v klube, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu alebo klubu.
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.
Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu.
Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme. .
Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Better Human s.r.o., resp. Siky spirit s.r.o. neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.