VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho
a objednávateľa zo zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho.

2. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť (predávajúci sa môže meniť v závislosti od produktu objednávaného kupujúcim):
a) Better Human s.r.o., so sídlom Strážska cesta 1139/33, 960 01, Zvolen, IČO: 51 962 497, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 35439/S, telefónne číslo +421 911 779 911, e-mailová adresa siky@iamsiky.com, ktorá je prevádzkovateľom webového portálu www.bebetterhuman.com, všetkých jeho subdomén a ďalších webových portálov, na ktorých je zverejnená ponuka tovaru, služieb alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči a prostredníctvom ktorých môže objednávateľ uzavrieť s predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru, zmluvu o kúpe služby a/alebo dohodu o predplatnom (ďalej len „webový portál predávajúceho“).
alebo
b) Siky Spirit s.r.o., so sídlom Strážska cesta 1139/33, 960 01, Zvolen, IČO: 46 545 441, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21684/S, telefónne číslo +421 911 779 911, e-mailová adresa siky@iamsiky.com, ktorá je prevádzkovateľom webového portálu www.sikyspirit.com, všetkých jeho subdomén a ďalších webových portálov, na ktorých je zverejnená ponuka tovaru, služieb alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči a prostredníctvom ktorých môže objednávateľ uzavrieť s predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru, zmluvu o kúpe služby a/alebo dohodu o predplatnom (ďalej len „webový portál predávajúceho“).

3. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá riadne a v potrebnom rozsahu
vyplnila a doručila predávajúcemu záväznú objednávku na kúpu tovaru alebo na kúpu služby a to
formulár v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, ktorý je umiestnený na webovom portáli
predávajúceho. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že ustanovenia bodov 23., 24., 25.,
38., 39., 40., 54., 68. okrem poslednej vety a druhá veta bodu 69. týchto VOP sa nevzťahujú na zmluvný
vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom podľa bodu 4. týchto VOP.

4. Spotrebiteľom sa rozumie objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení
zmluvného vzťahu nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania
alebo povolania. Ustanovenia týchto VOP, v ktorých sú upravené práva a povinnosti spotrebiteľa, tzn.
ustanovenia bodov 23., 24., 25., 38., 39., 40., 54., 68. okrem poslednej vety a druhá veta bodu 69. týchto
VOP sa vzťahujú výlučne na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa
vzťahujú všetky ustanovenia týchto VOP.

5. Tovarmi sa rozumejú produkty, ktoré predávajúci predáva najmä prostredníctvom webového portálu
predávajúceho, ktorých názvy, hlavné charakteristiky a vlastnosti vrátane cien sú uvedené v konkrétnych
ponukách týchto produktov na webovom portáli predávajúceho alebo aj v marketingových materiáloch
obsahujúcich údaje o tovare. Tovarmi sa rozumie aj elektronický obsah poskytovaný na hmotnom nosiči.
Tovarom nie je elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči.

6. Elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči sa rozumie poskytovanie prístupu k
videám, článkom a ďalšiemu obsahu zverejnenému v spoplatnenej sekcii webového portálu
predávajúceho počas dohodnutého, resp. predplateného obdobia. Hlavné charakteristiky elektronického
obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči vrátane ceny a predplateného obdobia sú uvedené v
ponuke elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči zverejnenej na webovom
portáli predávajúceho (ďalej len „ponuka elektronického obsahu poskytovaného inak ako na
hmotnom nosiči“).

7. Seminárom sa rozumie interaktívne podujatie organizované predávajúcim s fyzickou účasťou osoby
uvedenej v záväznej objednávke (ďalej len „účastník seminára“), na ktorom bude prezentovaná
prednáška, resp. séria prednášok. Hlavné charakteristiky seminára vrátane ceny sú uvedené v ponuke
seminára zverejnenej na webovom portáli predávajúceho alebo v marketingových materiáloch
obsahujúcich údaje o seminári (ďalej len „ponuka seminára“).

8. Webinárom sa rozumie interaktívne podujatie organizované predávajúcim prostredníctvom elektronickej
komunikácie, t. j. bez fyzickej účasti osoby uvedenej v záväznej objednávke (ďalej len „účastník
webinára“), na ktorom bude prezentovaná prednáška, resp. séria prednášok. Hlavné charakteristiky
webinára vrátane ceny sú uvedené v ponuke webinára zverejnenej na webovom portáli predávajúceho
alebo v marketingových materiáloch obsahujúcich údaje o webinári (ďalej len „ponuka webinára“).

9. Službou sa rozumie poskytnutie práva na vstup účastníkovi seminára na vybraný seminár vrátane
poskytnutia plnení spojených s účasťou na seminári podľa záväznej objednávky a ponuky seminára alebo
poskytnutie práva prístupu účastníkovi webinára prostredníctvom predávajúcim určeného
komunikačnému kanála na vybraný webinár.

10. Záväznou objednávkou sa rozumie riadne a v potrebnom rozsahu vyplnený a predávajúcemu doručený
listinný formulár alebo elektronický formulár obsahujúci informácie o objednávateľovi, označenie
objednaných tovarov alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, alebo
služieb ponúkaných predávajúcim a príp. informácie o účastníkovi seminára alebo účastníkovi webinára.
Záväzná objednávka podľa prvej vety tohto bodu VOP predstavuje záväzný prejav vôle objednávateľa uzavrieť zmluvný vzťah s predávajúcim a to zmluvu o kúpe tovaru alebo dohodu o predplatnom, alebo zmluvu o kúpe služby.

11. Doručením záväznej objednávky predávajúcemu vzniká medzi objednávateľom a predávajúcim zmluvný
vzťah, tzn. je medzi predávajúcim a objednávateľom uzavretá zmluva o kúpe tovaru alebo dohoda
o predplatnom, alebo zmluva o kúpe služby.
Záväzná objednávka sa považuje za doručenú:
(i) v deň, keď predávajúci, resp. ním poverená osoba, prevezme záväznú objednávku vo forme
listinného formulára,
(ii) v deň, keď objednávateľ potvrdí stlačením tlačidla „objednať“, prípadne "objednať TERAZ", prípadne všetkými podobnými formami vyjadrujúcimi zrejmý záujem o objednanie/ kúpu tovaru alebo služby s povinnosťou platby, čím odošle riadne vyplnenú záväznú objednávku vo forme elektronického formulára (ďalej len „odoslanie záväznej objednávky vo forme elektronického formulára“).

12. Dohodou o predplatnom sa rozumie zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, na základe
ktorého je predávajúci povinný poskytovať objednávateľovi počas dohodnutého, resp. predplateného
obdobia elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči v spoplatnenej sekcii webového
portálu predávajúceho a objednávateľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu elektronického obsahu
poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči uvedenú v ponuke elektronického obsahu poskytovaného
inak ako na hmotnom nosiči.

13. Všetky ceny tovarov, elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči a služieb sú
uvedené v EUR, ak nie je zobrazené inak. Ceny tovarov, elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči a služieb sú konečné, okrem nákladov alebo poplatkov uvedených v bode 20. týchto VOP.
OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU:

14. V prípade tovaru, ktorým je elektronický obsah poskytovaný na hmotnom nosiči (napr. na CD, DVD,
USB kľúč a pod.) musí zariadenie objednávateľa, na ktorom má byť tento sprístupnený, spĺňať
nasledovné minimálne hardvérové a softvérové parametre:
- dvojjadrový procesor s frekvenciou 1 GHz,
- operačná pamäť RAM 2 GB,
- mechanika DVD (alebo mechanika Blu-ray), ak je hmotným nosičom elektronického obsahu CD
alebo DVD,
- USB port, ak je hmotným nosičom elektronického obsahu USB kľúč,
- aplikácia umožňujúca prehrávanie súborov vo formáte MP3 v prípade zvukových záznamov (napr.
Windows Media player, AIMP, WinAmp, iTunes atď.),
- aplikácia umožňujúca čítanie súborov vo formáte PDF v prípade e-knihy (napr. Adobe Acrobat
Reader, Microsoft Edge, Okular, Skim, Foxit PhantomPDF atď.).
V prípade, že zariadenie objednávateľa, na ktorom má byť elektronický obsah poskytovaný na hmotnom
nosiči sprístupnený nespĺňa vyššie uvedené minimálne hardvérové a softvérové parametre, predávajúci
nezodpovedá za správnu funkčnosť elektronického obsahu.

15. Elektronický obsah poskytovaný na hmotnom nosiči je chránený pred jeho neoprávneným kopírovaním
alebo vykonávaním akýchkoľvek zmien jeho obsahu. Objednávateľ nesmie obchádzať, znefunkčniť,
odstraňovať alebo iným spôsobom zasahovať do ochrany tovaru.

16. Objednávateľ berie na vedomie, že tovar je predmetom práv duševného vlastníctva. Objednávateľ je
povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by zasiahol do týchto práv, a to najmä (nie však
výlučne) vyhotovovaním rozmnoženín (kópií) tovaru alebo iným neoprávneným šírením obsahu tovaru.

17. V cene tovarov nie sú zahrnuté náklady na jeho doručenie, ktoré sa určia podľa objednávateľom
vybraného spôsobu doručenia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak. Objednávateľ si môže vybrať na doručenie tovaru jeden zo spôsobov uvedených v bode 20. týchto VOP. To sa nevzťahuje na tovary, ktoré sa doručujú len e-mailom.

18. Objednávateľ je povinný na základe záväznej objednávky uhradiť predávajúcemu cenu
objednaného tovaru a náklady na jeho doručenie vo výške určenej podľa spôsobu doručenia
tovaru, ktorý si objednávateľ vybral v záväznej objednávke. Cenu tovarov a ostatné náklady na jeho
doručenie objednávateľ uhradí online platbou prostredníctvom platobnej brány Stripe a to jednou
z ponúkaných možností: online platobnou kartou (VISA, VISA electron, Master Card, American Express), 
prípadne bankovým prevodom  podľa pokynov poskytovateľa.

19. Po výbere preferovaného spôsobu úhrady ceny tovaru a nákladov na jeho doručenie z ponúkaných
možností podľa bodu 20. týchto VOP a po odoslaní záväznej objednávky vo forme elektronického
formulára, bude objednávateľ presmerovaný na zabezpečenú stránku platobnej brány Stripe, na ktorej
objednávateľ zadá údaje potrebné na zrealizovanie platby podľa inštrukcií. Po zrealizovaní platby bude
objednávateľ presmerovaný naspäť na stránku predávajúceho. Po doručení záväznej objednávky a po
priradení úhrady ceny objednaného tovaru a ostatných nákladov na jeho doručenie k záväznej
objednávke, predávajúci vystaví pre objednávateľa riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho
objednávateľovi najneskôr spolu s objednaným tovarom, v prípade požiadavky objednávateľa aj emailom.
Cena za objednaný tovar, vrátane nákladov na jeho doručenie pri tomto spôsobe úhrady je
splatná odoslaním záväznej objednávky vo forme elektronického formulára. Číslo platobnej karty (ďalej
len „karta“), meno držiteľa karty, dátum vypršania platnosti karty, bezpečnostný kód karty (CVV/CVC)
a sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe, so sídlom 510 Townsend Street , San Francisco, CA 94103, USA a spoločnosti Etison LLC so sídlom 3443 W. Bavaria Street. Eagle Idaho 8361620. Objednaný tovar je doručovaný týmto spôsobom:
doručenie na adresu uvedenú v záväznej objednávke prostredníctvom prepravcu Slovenská pošta, a.
s.; tento spôsob doručenia tovaru je spoplatnený pri doručovaní v rámci Slovenskej republiky
sumou vo výške 1,99 € a pri doručovaní v rámci Českej republiky sumou vo výške 6,99 €, pokiaľ nie je uvedené inak. Tovar v hodnote nad 60,00 EUR je zasielaný v rámci SR zdarma.

21. Predávajúci sa zaväzuje pripraviť tovar na osobné prevzatie, resp. odovzdať objednaný tovar na
doručovanie spôsobom určeným objednávateľom v záväznej objednávke najneskôr do 60 dní od
uhradenia ceny tovaru a nákladov na jeho doručenie objednávateľom.

22. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté na tovare pri doručovaní tovaru.

23. Predávajúci oboznamuje objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom a objednávateľ berie na vedomie, že v
zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. i) a písm. j) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení
(ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovenia §7 ods. 1
písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z., tzn. nemá právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v lehote 14 dní
od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v prípade, ak sú tovarom zvukové záznamy, obrazové
záznamy, zvukovoobrazové záznamy alebo knihy predávané v ochrannom obale, ak objednávateľ
tento obal rozbalil alebo v prípade, ak sú tovarom knihy nedodávané v ochrannom obale.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 23. sa vzťahuje len na
zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

24. V ostatných prípadoch neuvedených v bode 23. týchto VOP má objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom
právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od
zmluvy o kúpe tovaru bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty, ktorá
plynie od prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva objednávateľa na odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru je
objednávateľ povinný oznámenie o odstúpení od zmluvy o kúpe tovaru doručiť v písomnej forme na
adresu predávajúceho zapísanú v obchodnom registri. Na účely odstúpenia od zmluvy o kúpe tovaru je
objednávateľ oprávnený využiť vzorový formulár. Objednávateľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru podľa tohto bodu VOP, musí predávajúcemu na svoje náklady vrátiť všetko, čo na základe zmluvy o kúpe tovaru získal a to v stave, ako mu bol tovar doručený a podľa možností v originálnom obale. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Objednávateľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy o kúpe tovaru zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 24. sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

25. V prípade uplatnenia práva objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom na odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru
podľa bodu 24. týchto VOP je predávajúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia predmetného
oznámenia o odstúpení od zmluvy o kúpe tovaru vrátiť všetky platby, vrátane nákladov na doručenie
tovaru a iných nákladov a poplatkov, ktoré prijal od objednávateľa na základe zmluvy o kúpe tovaru
alebo v súvislosti s ňou a to spôsobom, ktorý uvedie objednávateľ v oznámení o odstúpení od zmluvy
o kúpe tovaru. Ak objednávateľ neuvedie žiaden spôsob vrátenia predávajúcim prijatých platieb,
predávajúci je povinný vrátiť objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, ako použil objednávateľ pri
svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si objednávateľ
výslovne zvolil iný ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pre vylúčenie
pochybností sa uvádza, že dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie
tovaru, ktoré si zvolil objednávateľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný
predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný
vrátiť objednávateľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým objednávateľ nepreukáže
zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 25. sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

26. Predávajúci má právo od zmluvy o kúpe tovaru odstúpiť. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o
kúpe tovaru zo strany predávajúceho sú takéto:
(i) objednávateľ neuhradí cenu tovaru a náklady na jeho doručenie alebo ich časť riadne alebo včas,
(ii) objednaný tovar bol vypredaný, alebo
(iii) objednávateľ porušil svoje povinnosti podľa týchto VOP, alebo
(iv) v prípade objektívnej nemožnosti predávajúceho dodať tovar.
V prípade odstúpenia od zmluvy o kúpe tovaru zo strany predávajúceho z vyššie uvedených dôvodov,
predávajúci bez zbytočného odkladu vráti objednávateľovi všetky peňažné prostriedky prijaté od
objednávateľa na úhradu ceny tovaru a nákladov na jeho doručenie.
OSOBITNÉ PODMIENKY DOHODY O PREDPLATNOM:

27. Elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči bude objednávateľovi sprístupnený
v spoplatnenej sekcii webového portálu predávajúceho počas predplateného obdobia na zariadeniach
objednávateľa, tzn. na technickom prostriedku umožňujúcemu objednávateľovi prístup k webovému
portálu predávajúceho a to po zadaní potrebných autorizačných údajov, ktoré budú objednávateľovi
pridelené na základe záväznej objednávky. Objednávateľ je povinný chrániť autorizačné údaje podľa
prvej vety tohto bodu VOP pred jeho zverejnením, sprístupnením alebo zneužitím tretími osobami
a v prípade, že k takémuto zneužitiu dôjde, je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť
predávajúcemu, ktorý mu pridelí nové autorizačné údaje.

28. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že prístup k elektronickému obsahu poskytovanému
inak ako na hmotnom nosiči na základe dohody o predplatnom predávajúci poskytuje výlučne
objednávateľovi. To znamená, že objednávateľ nie je oprávnený zdieľať elektronický obsah poskytovaný
inak ako na hmotnom nosiči s treťou osobou.

29. Objednávateľ berie na vedomie, že počas trvania dohody o predplatnom sa môže meniť rozsah
a obsahová náplň sprístupneného elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, tzn.
že rozsah a obsahová náplň elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči
sprístupnená objednávateľovi v čase uzavretia dohody o predplatnom nemusí byť sprístupnená
objednávateľovi počas celej predplateného obdobia.

30. Zariadenie objednávateľa, na ktorom má byť sprístupnený elektronický obsah poskytovaný inak ako na
hmotnom nosiči musí spĺňať nasledovné minimálne hardvérové a softvérové parametre:
- dvojjadrový procesor s frekvenciou 1 GHz,
- operačná pamäť RAM 2 GB,
- internetové pripojenie s rýchlosťou sťahovania 2 Mbit/s pri štandardnej kvalite videa a s rýchlosťou
sťahovania 5 Mbit/s pri HD kvalite videa,
- povolené ukladanie súborov cookies,
- povolenie jazyka javaskript,
- aktualizovaná verzia zásuvného modulu Adobe Flash Player,
- aktualizovaná verzia internetového prehliadača Google Chrome alebo Mozilla Firefox, alebo
Microsoft Internet Explorer, alebo Microsoft Edge, alebo Safari.
V prípade, že zariadenie objednávateľa, na ktorom má byť sprístupnený elektronický obsah poskytovaný
inak ako na hmotnom nosiči nespĺňa vyššie uvedené minimálne hardvérové a softvérové parametre,
predávajúci nezodpovedá za správnu funkčnosť elektronického obsahu.

31. Elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči je chránený pred jeho neoprávneným
kopírovaním alebo vykonávaním akýchkoľvek zmien jeho obsahu. Objednávateľ nesmie obchádzať,
znefunkčňovať, odstraňovať alebo iným spôsobom zasahovať do ochrany elektronického obsahu
poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči.

32. Objednávateľ berie na vedomie, že elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči je
predmetom práv duševného vlastníctva. Objednávateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania,
ktorým by zasiahol do týchto práv, a to najmä (nie však výlučne) vyhotovovaním rozmnoženín (kópií)
elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči alebo iným neoprávneným šírením
jeho obsahu.

33. Objednávateľ je povinný na základe záväznej objednávky uhradiť predávajúcemu cenu
elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, ktorý si objednávateľ vybral
v záväznej objednávke. Objednávateľ je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu elektronického obsahu
poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči aj v prípade, že jeho sprístupnenie v predplatenom období
nevyužíval.

34. Cenu elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči objednávateľ uhradí udelením
súhlasu (mandátu) objednávateľa, aby boli prostredníctvom platobnej brány Stripe realizované
opakované platby (tzv. inkasa) ceny elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči
v prospech predávajúceho vo forme online platby platobnou kartou objednávateľa (VISA, VISA electron,
, Master Card, prípadne ďalšie) bez potreby osobitnej autorizácie pri ďalších úhradách ceny elektronického
obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči na ďalšie obdobia (ďalej len „opakovaná platba“) a
na základe ktorého bude v deň doručenia záväznej objednávky vykonaná prvá úhrada ceny elektronického
obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že (i) dôvodom založenia, resp. existencie opakovanej
platby je dohoda o predplatnom uzavretá medzi predávajúcim a objednávateľom, (ii) výška opakovanej
platby je fixná a predstavuje cenu elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči na
predplatené obdobie (táto výška opakovanej platby je zároveň aj maximálna čiastka opakovanej platby),
(iii) opakovaná platba bude vykonávaná vo frekvencii uvedenej v ponuke elektronického obsahu
poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči. Objednávateľ môže zrušiť ďalšie opakované platby na
úhradu ceny elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči zaslaním žiadosti o zrušenie opakovaných platieb, a to formou doporučeného listu na adresu Poskytovateľa alebo formou elektronickej pošty (emailu) na elektronickú adresu Poskytovateľa: office@bebetterhuman.com, prípadne inú adresu uvedenú na stránkach Posytovateľa alebo v členskej sekcii. Poskytovateľ má na zrušenie opakovaných platieb 30 dní od doručenia žiadosti o zrušenie opakovaných platieb od Objednávateľa. Lehota 30 dní začína plynúť odo dňa, kedy bola žiadosť o zrušenie opakovaných platieb písomné doručená na adresu Poskytovateľa, resp. odo dňa, kedy bol doručený email zo žiadosťou o zrušenie opakovaných platieb do elektronickej schránky Poskytovateľa.

35. Po odoslaní záväznej objednávky vo forme elektronického formulára, bude objednávateľ presmerovaný
na zabezpečenú stránku platobnej brány Stripe, na ktorej objednávateľ zadá údaje potrebné na súhlas
s opakovanou platbou a zároveň zrealizovanie prvej platby ceny elektronického obsahu poskytovaného
inak ako na hmotnom nosiči podľa inštrukcií. Po udelení súhlasu s opakovanou platbou a zrealizovaní
prvej platby bude objednávateľ presmerovaný naspäť na stránku predávajúceho. Po doručení záväznej
objednávky a po priradení úhrady ceny elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom
nosiči k záväznej objednávke, predávajúci vystaví pre objednávateľa riadny daňový doklad (faktúru) a
doručí ho objednávateľovi najneskôr do 30 dní od doručenia záväznej objednávky, v prípade požiadavky
objednávateľa aj e-mailom. Cena za objednaný elektronický obsahy poskytovaný inak ako na hmotnom
nosiči je splatná odoslaním záväznej objednávky vo forme elektronického formulára. Číslo karty, meno
držiteľa karty, dátum vypršania platnosti karty, bezpečnostný kód karty (CVV/CVC) sú zadávané
pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe alebo spoločnosti ETISON LLC. Údaje o platobnej karte objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP spoločnosť Stripe a spoločnosť ETISON LLC spracováva podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1.

36. Dohoda o predplatnom je uzavretá na dobu určitú a to na dohodnuté, resp. predplatené obdobie uvedené
v záväznej objednávke, pričom jej platnosť sa automaticky predlžuje vždy o obdobie, ktoré bolo
dohodnuté v záväznej objednávke, okrem prípadov, keď objednávateľ zrušil opakovanú platbu alebo nie
je možné opakovanú platbu vykonať z iného dôvodu. Objednávateľ môže kedykoľvek zrušiť automatické predĺženie platnosti dohody o predplatnom na ďalšie obdobie zaslaním žiadosti o zrušenie opakovaných platieb, a to formou doporučeného listu na adresu Poskytovateľa alebo formou elektronickej pošty (emailu) na elektronickú adresu Poskytovateľa: office@bebetterhuman.com, prípadne inú adresu uvedenú na stránkach Posytovateľa alebo v členskej sekcii. Poskytovateľ má na zrušenie opakovaných platieb 30 dní od doručenia žiadosti o zrušenie opakovaných platieb od Objednávateľa. Lehota 30 dní začína plynúť odo dňa, kedy bola žiadosť o zrušenie opakovaných platieb písomné doručená na adresu Poskytovateľa, resp. odo dňa, kedy bol doručený email zo žiadosťou o zrušenie opakovaných platieb do elektronickej schránky Poskytovateľa.

37. Predávajúci sa zaväzuje začať poskytovať objednávateľovi elektronický obsah poskytovaný inak ako na
hmotnom nosiči (i) od 15. kalendárneho dňa nasledujúceho od uzavretia dohody o predplatnom alebo (ii)
odo dňa udelenia výslovného súhlasu objednávateľa s poskytovaním elektronického obsahu
poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od dohody
o predplatnom podľa bodu 39. a bodu 40. týchto VOP a zároveň vyhlásenia objednávateľa o tom, že bol
riadne poučený o možnosti odstúpiť od dohody o predplatnom do 14 dní od jej uzavretia podľa bodu 39.
a bodu 40. týchto VOP, podľa toho čo nastane skôr.

38. Predávajúci oboznamuje objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom a objednávateľ berie na vedomie, že v
zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z.z. nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle
ustanovenia §7 ods. 1 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z., tzn. nemá právo odstúpiť od dohody o
predplatnom v lehote 14 dní od jej uzavretia bez uvedenia dôvodu v prípade, ak poskytovanie
elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči začalo s výslovným súhlasom
objednávateľa a objednávateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu
stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 38. sa vzťahuje len na
zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

39. V ostatných prípadoch neuvedených v bode 38. týchto VOP má objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom
právo odstúpiť od dohody o predplatnom do 14 dní od uzavretia dohody o predplatnom a to aj bez
uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od dohody o predplatnom sa považuje za zachovanú, ak
oznámenie o odstúpení od dohody o predplatnom bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň
14-dňovej lehoty, ktorá plynie od uzavretia dohody o predplatnom. Pri uplatnení práva objednávateľa na
odstúpenie od dohody o predplatnom je objednávateľ povinný oznámenie o odstúpení od dohody
o predplatnom doručiť v písomnej forme na adresu predávajúceho zapísanú v obchodnom registri. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade využitia práva na odstúpenie od dohody
o predplatnom podľa tohto bodu VOP, mu nebude poskytnutý elektronický obsah poskytovaný inak ako
na hmotnom nosiči.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 39. sa vzťahuje len na
zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

40. V prípade uplatnenia práva objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom na odstúpenie od dohody o
predplatnom podľa bodu 39. týchto VOP je predávajúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
predmetného oznámenia o odstúpení od dohody o predplatnom vrátiť všetky platby, ktoré prijal od
objednávateľa na základe dohody o predplatnom alebo v súvislosti s ňou a to spôsobom, ktorý uvedie
objednávateľ v oznámení o odstúpení od dohody o predplatnom. Ak objednávateľ neuvedie žiaden
spôsob vrátenia predávajúcim prijatých platieb, predávajúci je povinný vrátiť objednávateľovi platby
rovnakým spôsobom, ako použil objednávateľ pri svojej platbe.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 40. sa vzťahuje len na
zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

41. Predávajúci má právo od dohody o predplatnom odstúpiť. Podmienky pre odstúpenie od dohody o
predplatnom zo strany predávajúceho sú takéto:
(i) objednávateľ neuhradí cenu elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči
alebo jej časť riadne alebo včas, alebo
(ii) objednávateľ poruší tieto VOP, alebo
(iii) v prípade objektívnej nemožnosti predávajúceho poskytnúť elektronický obsah poskytovaný inak
ako na hmotnom nosiči.
V prípade odstúpenia od dohody o predplatnom zo strany predávajúceho z vyššie uvedených dôvodov,
predávajúci bez zbytočného odkladu vráti objednávateľovi všetky peňažné prostriedky prijaté od
objednávateľa na úhradu ceny elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči.
OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŽBY:

42. Cena za službu zahŕňa plnenia, ktoré sú uvedené v záväznej objednávke a ponuke seminára alebo
ponuke webinára. Cena objednanej služby je konečná.

43. V prípade zmluvy o kúpe služby uzavretej na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej
komunikácia bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a objednávateľa (najmä: prostredníctvom
webového portálu predávajúceho) a na základe riadne a v potrebnom rozsahu vyplnenej záväznej
objednávky, ktorá bola predávajúcemu doručená vo forme elektronického formulára uhradí
objednávateľ cenu vybranej služby spôsobom, ktorý si vybral v záväznej objednávke a to jedným z týchto
spôsobov:
(i) online platbou prostredníctvom platobnej brány Stripe alebo 
(ii) bankovým prevodom na účet predávajúceho, po dohode s predávajúcim.

44. V prípade zmluvy o kúpe služby uzavretej za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a
objednávateľa mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a na základe riadne a v potrebnom
rozsahu vyplnenej záväznej objednávky, ktorá bola predávajúcemu doručená vo forme
elektronického formulára uhradí objednávateľ cenu vybranej služby spôsobom, ktorý si vybral
v záväznej objednávke a to jedným z týchto spôsobov:
(i) online platbou prostredníctvom platobnej brány Stripe (platobnou kartou) alebo 
(ii) bankovým prevodom na účet predávajúceho, ak bude záväzná objednávka v podobe 
elektronického formulára doručená predávajúcemu v čase dlhšom ako 1 (jeden) mesiac pred
termínom uskutočnenia vybraného seminára alebo webinára

45. V prípade, ak si objednávateľ vyberie ako spôsob úhrady ceny služby online platbu prostredníctvom
platobnej brány Stripe, bude objednávateľ po výbere preferovaného spôsobu úhrady ceny služby z
ponúkaných možností podľa písm. (i) bod 43. a písm. (i) bod 44. týchto VOP a po odoslaní záväznej
objednávky vo forme elektronického formulára, presmerovaný na zabezpečenú stránku platobnej brány
Stripe. Na stránke platobnej brány Stripe objednávateľ zadá údaje potrebné na zrealizovanie platby
podľa inštrukcií. Po zrealizovaní platby bude objednávateľ presmerovaný naspäť na stránku
predávajúceho. Predávajúci po prijatí záväznej objednávky a po priradení úhrady ceny objednanej služby
k záväznej objednávke vystaví pre objednávateľa riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho
objednávateľovi najneskôr do termínu uskutočnenia seminára, v prípade požiadavky objednávateľa aj emailom.
Cena za objednanú službu pri tomto spôsobe úhrady ceny služby je splatná odoslaním záväznej
objednávky vo forme elektronického formulára. Číslo karty, meno držiteľa karty, dátum vypršania
platnosti karty, bezpečnostný kód karty (CVV/CVC) a prístupové údaje k elektronickému bankovníctvu
sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe, prípadne spoločnosti ETISON LLC.

46. V prípade, ak si objednávateľ vyberie ako spôsob úhrady ceny služby bankový prevod na účet
predávajúceho, po odoslaní záväznej objednávky vo forme elektronického formulára, budú
objednávateľovi doručené na e-mailovú adresu uvedenú v záväznej prihláške platobné inštrukcie na
úhradu ceny služby. Predávajúci po doručení záväznej objednávky a po priradení úhrady ceny objednanej
služby k záväznej objednávke vystaví pre objednávateľa riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho
objednávateľovi najneskôr do termínu uskutočnenia seminára, v prípade požiadavky objednávateľa aj emailom.
Cena za objednanú službu pri tomto spôsobe úhrady ceny služby je splatná najneskôr do 7 dní
odo dňa odoslania záväznej objednávky.

49. Organizačné pokyny ohľadom konania seminára – miesto konania seminára, harmonogram seminára a
ostatné potrebné informácie o seminári budú objednávateľovi oznámené najneskôr do termínu
uskutočnenia seminára a to formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu objednávateľa
uvedenú v záväznej objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť program seminára.

50. Organizačné pokyny ohľadom konania webinára – presný čas začiatku webinára, harmonogram
webinára a ostatné potrebné informácie o webinári vrátane odkazu na webový portál, prostredníctvom
ktorého sa uskutoční webinár spolu s unikátnym prístupovým kódom, po zadaní ktorého bude účastníkovi
webinára umožnený prístup na webinár, budú objednávateľovi oznámené najneskôr 7 (sedem) dní pred
uskutočnením webinára a to formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu objednávateľa
uvedenú v záväznej objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť program webinára.
51. Minimálne hardvérové a softvérové parametre na zariadenie účastníka webinára, prostredníctvom
ktorého sa bude účastník webinára zúčastňovať na webinári sú:
- dvojjadrový procesor s frekvenciou 1 GHz,
- operačná pamäť RAM 2 GB,
- internetové pripojenie s rýchlosťou sťahovania 2 Mbit/s pri štandardnej kvalite videa a s rýchlosťou
sťahovania 5 Mbit/s pri HD kvalite videa,
- povolené ukladanie súborov cookies,
- povolenie jazyka javaskript,
- aktualizovaná verzia zásuvného modulu Adobe Flash Player,
- aktualizovaná verzia internetového prehliadača Google Chrome alebo Mozilla Firefox, alebo
Microsoft Internet Explorer, alebo Microsoft Edge, alebo Safari.
V prípade, že zariadenie objednávateľa, prostredníctvom ktorého sa účastník webinára bude zúčastňovať
na webinári, nespĺňa vyššie uvedené minimálne hardvérové a softvérové parametre, predávajúci
nezodpovedá za správnu funkčnosť a bezchybný prístup k webináru.

52. Unikátny prístupový kód na vybraný webinár je neprenosný a je určený výhradne pre účastníka webinára
uvedeného v záväznej prihláške. V prípade, ak objednávateľ alebo účastník webinára poskytne, sprístupní
alebo zverejní unikátny prístupový kód inej osobe ako účastníkovi webinára bez predchádzajúceho
súhlasu predávajúceho, môže si predávajúci uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním
vznikne. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že každý unikátny prístupový kód bude
môcť využiť len jeden účastník webinára z jednej IP adresy v čase uskutočňovania webinára.

53. Objednávateľ má právo od zmluvy o kúpe služby odstúpiť, ak doručí predávajúcemu písomné
odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe (platí pre Spirit Camp SK, Spirit Camp Bali):
(i) v čase dlhšom ako 3 (tri) mesiace pred termínom uskutočnenia seminára alebo webinára a uhradí
predávajúcemu storno poplatok (odstupné) vo výške 30% z ceny za objednanú službu,
(ii) v čase kratšom ako 3 (tri) mesiace (vrátane) pred termínom uskutočnenia seminára alebo
webinára a zároveň v čase dlhšom ako 2 (dva) mesiace pred termínom uskutočnenia seminára alebo
webinára a uhradí predávajúcemu storno poplatok (odstupné) vo výške 50% z ceny za objednanú
službu,
(iii) v čase kratšom ako 2 (mesiace) mesiace (vrátane) pred termínom uskutočnenia seminára alebo webinára a
uhradí predávajúcemu storno poplatok (odstupné) vo výške 100% ceny za objednanú službu.
(iv) pokiaľ kupujúci požiada o vrátenie plnej sumy, nakoľko nespĺňa ani jednu z troch predchádzajúcich podmienok, predávajúci má čas na vrátenie plnej sumy 60 pracovných dni odo dňa doručenia storna.

54. Predávajúci oboznamuje objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom a objednávateľ berie na vedomie, že v
zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. nemá okrem prípadov uvedených v bode
53. týchto VOP právo odstúpiť od zmluvy o kúpe služby v zmysle ustanovenia §7 ods. 1 písm. b) Zákona
č. 102/2014 Z.z., tzn. nemá právo odstúpiť od zmluvy o kúpe služby v lehote 14 dní od uzavretia
zmluvy o kúpe služby bez uvedenia dôvodu, keďže ide o služby súvisiace s činnosťami v rámci
voľného času, ktoré sa predávajúci zaväzuje poskytnúť objednávateľovi v dohodnutom čase.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 54. sa vzťahuje len na
zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

55. Predávajúci má právo od zmluvy o kúpe služby odstúpiť. Dôvody a podmienky pre odstúpenie od
zmluvy o kúpe služby zo strany predávajúceho sú:
(i) objednávateľ neuhradí cenu služby alebo jej časť riadne a včas,
(ii) najneskôr 7 dní pred uskutočnením seminára alebo webinára nie je naplnený minimálny počet
účastníkov na konanie seminára alebo webinára, alebo
(iii) objednávateľ poruší tieto VOP, alebo
(iv) v prípade objektívnej nemožnosti uskutočnenia seminára alebo webinára.
V prípade odstúpenia od zmluvy o kúpe služby zo strany predávajúceho z vyššie uvedených dôvodov,
predávajúci bez zbytočného odkladu vráti objednávateľovi zaplatenú cenu služby v plnej výške.
56. Objednávateľ berie na vedomie a zároveň je povinný oboznámiť účastníka seminára, resp.
účastníka webinára s týmito VOP.

57. Objednávateľ je povinný zabezpečiť súhlas účastníka seminára s tým, že zo seminárov je
vyhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý je v reálnom alebo neskoršom čase šírený prostredníctvom
služieb internetu alebo iných prevádzkových služieb. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený
odoprieť objednávateľovi poskytnutie služby, tzn. predávajúci je oprávnený odoprieť vstup na seminár
účastníkovi seminára, ktorý nesúhlasí s vyhotovovaním audiovizuálneho záznamu podľa prvej vety tohto
bodu a to bez nároku na vrátenie ceny za služby.

58. Účastník seminára berie na vedomie, že účasťou na seminári udeľuje predávajúcemu
konkludentný súhlas s vyhotovením audiovizuálneho záznamu zo seminára, na ktorom môže byť
zachytená jeho podobizeň a/alebo prejavy osobnej povahy a zároveň udeľuje predávajúcemu
konkludentný súhlas s použitím tohto audiovizuálneho záznamu na komerčné účely.

59. Objednávateľ berie na vedomie a zároveň je povinný oboznámiť aj účastníka seminára, resp. účastníka
webinára o tom, že akékoľvek materiály poskytnuté v súvislosti s uskutočnením seminára alebo
webinára zo strany predávajúceho sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa
objednávateľ ako aj účastník seminára, resp. účastník webinára výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek
konania, ktorým by zasiahol do týchto práv, a to najmä (nie však výlučne) vyhotovovaním rozmnoženín
(kópií) takýchto materiálov alebo iným neoprávneným šírením služby.
OSTATNÉ DOJEDNANIA:

60. Objednávateľ sa môže na predávajúceho obrátiť so svojimi podnetmi, sťažnosťami alebo reklamáciami
týkajúcimi sa tovaru alebo poskytnutia služby a to písomne na adresu sídla predávajúceho zapísanú
v Obchodnom registri. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť objednávateľa s obsahovou
náplňou tovaru alebo služby, resp. nenaplnenie očakávaní objednávateľa o obsahovej náplni tovaru (napr.
kníh, audiokníh, elektronického obsahu atď.) alebo služby (napr. harmonogram seminára alebo
harmonogram webinára).

61. Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť
nároky zo zjavných vád zistených, resp. zistiteľných pri tejto prehliadke tovaru pri prevzatí, len keď
hodnoverne preukáže, že tieto vady mal tovar v čase jeho prevzatia.

62. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom, resp. od poskytnutia služby alebo
elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý
bol mechanicky poškodený alebo zničený alebo vady tovaru vzniknuté v dôsledku jeho nesprávneho
používania, resp. uschovávania objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na vady poskytnutia
elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči alebo služby spôsobené technickými
nedostatkami zariadenia na strane objednávateľa (napr. spomalením alebo zlyhaním internetového
pripojenia zariadenia objednávateľa alebo v prípade nefunkčnosti zariadenia objednávateľa).

63. Záručný servis zabezpečuje predávajúci. Ak má tovar, služba alebo poskytovanie elektronického obsahu
poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči vady, objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu písomne
na adrese sídla predávajúceho, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri. Objednávateľ doručí
predávajúcemu spolu s písomnou reklamáciou aj reklamovaný tovar a doklad o úhrade kúpnej ceny
tovaru alebo služby, alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči. Písomná
reklamácia musí okrem identifikácie objednávateľa obsahovať aj presný popis reklamovaných vád.
Objednávateľ v písomnej reklamácii taktiež uvedie, akým spôsobom žiada odstrániť reklamovanú vadu.
Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Ak reklamácia vyššie uvedené náležitosti, bez ktorých nie je
možné reklamáciu vybaviť, predávajúci vyzve objednávateľa na odstránenie vád reklamácie.

64. Za začiatok reklamačného konania sa považuje deň doručenia písomnej reklamácie predávajúcemu alebo
deň doručenia opravenej, resp. doplnenej písomnej reklamácie predávajúcemu podľa bodu 63. týchto
VOP. Predávajúci je povinný reklamáciu prijať. Predávajúci vydá objednávateľovi potvrdenie o prijatí
reklamácie tovaru v písomnej forme, v ktorom uvedie presné označenie reklamovanej vady a poučí
objednávateľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §622 a §623 Občianskeho zákonníka.
11

65. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní
od jej doručenia. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po ukončení
reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude s oznámením o spôsobe
vybavenia reklamácie doručená kópia reklamačného protokolu.

66. Spôsoby vybavenia reklamácie:
(i) oprávnenú reklamáciu môže predávajúci vybaviť jedným z nasledujúcich spôsobov:
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže
namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo opätovné poskytnutie služby alebo
elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, ak tým predávajúcemu
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, služby, resp. elektronického obsahu
poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy
namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to objednávateľovi nespôsobí
závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako
tovar bez vady, má objednávateľ právo na výmenu tovaru, resp. opätovné poskytnutie služby alebo
elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, ak je to možné alebo má právo
od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak
však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád
tovar, resp. elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči riadne užívať. Ak ide o
iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, služby alebo
elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči.
(ii) neoprávnenú reklamáciu predávajúci zamietne.

67. Ak objednávateľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru alebo poskytnutia služby
alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, môže predávajúci vybaviť
reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou,
notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie
tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od objednávateľa vyžadovať
úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak
objednávateľ reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy tovaru alebo poskytnutia služby a predávajúci
ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu
môže objednávateľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak objednávateľ tovar zašle na odborné posúdenie
určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj
všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia. Ak objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za
reklamovanú vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná
doba neplynie. Predávajúci je povinný objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

68. V prípade, že predávajúci nevyhovie žiadosti objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom o nápravu spôsobu
vybavenia reklamácie alebo na ňu spotrebiteľovi neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom má možnosť podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ,,návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení
(ďalej len „Zákon č. 391/2015 Z.z.“) (ak ide o spory, na ktoré sa tento zákon vzťahuje) a to príslušnému
subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname subjektov
alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam
týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva
hospodárstva SR www.mhsr.sk a možno ho nájsť aj na http://www.economy.gov.sk). Alebo má možnosť
podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na webovom
portáli www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia
sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené
na webovom portáli Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v Zákone č. 391/2015 Z.z. Inak
predávajúci sa s objednávateľom dohodli, že súdom s výlučnou právomocou rozhodovať spory, ktoré
vzniknú (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia) je slovenský
súd, ktorý bude spor rozhodovať podľa zvoleného rozhodného práva, ktorým je slovenský právny
poriadok.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 68. okrem poslednej vety sa
vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

69. Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom
Prievozská 32, Bratislava. Vzťah medzi objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom a predávajúcim sa riadi
najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v účinnom znení a Zákonom č. 102/2014 Z.z.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že druhá veta tohto ustanovenia bodu 69. sa vzťahuje
len na zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

70. Predávajúci vystaví v príslušnej výške dobropis podľa ustanovení týchto VOP a doručí ho
objednávateľovi, ak po vystavení riadneho daňového dokladu (faktúry) niektorá zo zmluvných strán
odstúpi od zmluvného vzťahu upraveného týmito VOP z akéhokoľvek dôvodu.

71. Komunikácia medzi objednávateľom a predávajúcim sa prioritne vykonáva formou e-mailovej
komunikácie, ak v týchto VOP alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch nie je
uvedené inak. E-mailová správa sa považuje za doručenú, ak je dostupný informačný údaj o tom, že
príslušná správa bola adresátovi zaslaná na jeho e-mailovú adresu.

72. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi objednávateľom a predávajúcim sa riadia v prípadoch ustanovených
v §261 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v účinnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka platného na území Slovenskej republiky a v ostatných
prípadoch najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení platný na
území Slovenskej republiky a Zákona č. 102/2014 Z.z.

73. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatným alebo nevykonateľným a je
oddeliteľné od ostatných ustanovení, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z
ustanovení vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP.

74. Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky
jednostranne zmeniť tieto VOP, ak relevantný zákon neurčuje inak. Túto zmenu zverejní predávajúci na
svojom webovom portáli, spolu s uvedením kedy príslušná zmena nadobúda účinnosť. Predávajúci
zverejní zmenu aspoň 7 (sedem) dní pred nadobudnutím jej účinnosti. VOP v aktuálnom znení sa
vzťahujú aj na zmluvné vzťahy predávajúceho a objednávateľov, ktoré vznikli pred ich účinnosťou.
Informácie poskytnuté objednávateľovi v právnom postavení spotrebiteľa podľa ustanovenia §3 ods. 1
Zákona č. 102/2014 Z.z. môžu byť v prípade zmluvných vzťahov uzavretých pred účinnosťou zmeny
VOP zmenené len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

75. Podrobné vysvetlenie výhod členstva v Better Human Diamond Club: 
1. Pravidelné mastermind stretnutia. Pravidelné mastermind stretnutie je stretnutie všetkých členov Better Human Diamond Club organizované Better Human s.r.o., obvykle v priestoroch Better Human s.r.o. na adrese: námestie SNP 26, 960 01 Zvolen., pokiaľ nebude v dostatočnom predstihu oznámené inak. Stretnutia sa konajú vždy 1 krát mesačne v termíne vopred určenom minimálne 30 dní v predstihu.Účasť na mastermind stretnutí je dobrovoľná. V prípade neúčasti člen klubu nemá nárok na žiadnu kompenzáciu. V cene členstva je zahrnutý prenájom priestorov, v ktorých budú stretnutia prebiehať a občerstvenie (voda s citrónom, čerstvé ovocie). V cene členstva nie sú zahrnuté individuálne náklady každého člena na prepravu, ubytovanie, stravu, prípadne akékoľvek ďalšie náklady spojené s účasťou na stretnutiach.
2. Vstup zdarma na eventy organizované spoločnosťou Better Human s.r.o. a Siky Spirit s.r.o. Vstup zdarma poskytuje členovi klubu účasť na vybraných eventoch, školeniach a tréningoch, ktoré budú prebiehať počas členstva člena v klube. Účasť na týchto eventoch a školeniach je dobrovoľná. V prípade neúčasti člen klubu nemá nárok na žiadnu kompenzáciu. Vstup zdarma znamená voľný vstup na určený event a nepokrýva žiadne ďalšie náklady člena klubu, spojené s jeho účasťou. Vstup zdarma sa vzťahuje na všetky eventy, školenia, workshopy a tréningy, ktorých predajná cena nie je vyššia ako 100 EUR. Vstup zdarma sa nevzťahuje na viacdňové tréningy a Spirit Campy. Účasť na evente je člen klubu povinný nahlásiť minimálne 2 dni pred konaním eventu na email: siky@iamsiky.com alebo telefonicky na 0911779911. Na základe toho mu bude zaslaná vstupenka zdarma.
3. Doživotný prístup k online programu Tvorca svojho života. Člen klubu automaticky pri vstupe do klubu obdrží, najneskôr však v deň prvého mastermind stretnutia, email s pokynmi, na základe ktorých si vytvorí vlastné prihlasovacie údaje do členskej sekcie online programu Tvorca svojho života Program ďalej môže využívať neobmedzene a doživotne.
4. Osobné stretnutia s osobnosťami z oblasti biznisu, športu aj umenia. Člen klubu môže využívať túto výhodu vždy, keď Better Human s.r.o. organizuje prednášku alebo diskusiu s pozvanými hosťami. Člen klubu má nárok na osobné stretnutie s hosťami pred alebo po prednáške, či diskusii, a to mimo verejnosti. Tieto prednášky a diskusie sú organizované nepravidelne a ich konanie, rovnako ako aj meno významného hosťa a miesto konania je členom oznámené v dostatočnom predstihu.
5. Vstup zdarma na zaujímavé prednášky. Člen klubu má nárok na vstup zdarma na všetky prednášky organizované Better Human s.r.o. Tieto prednášky sú organizované nepravidelne a ich konanie, rovnako ako aj miesto konania je členom oznámené v dostatočnom predstihu.
6. Zľava 30% na všetky produkty Better Human. Zľava 30% na všetky produkty Better Human sa vzťahuje na všetky fyzické produkty v ponuke Better Human s.r.o., prípadne Siky Spirit s.r.o. zverejnené na webovej stránke www.sikyspirit.com. Táto zľava sa vzťahuje len na produkty, ktoré sú na sklade a v čase objednania dostupné. Zľava sa nevzťahuje na žiadne služby.
7. Dodatočné zľavy na tréningy a campy. Člen klubu má nárok na využitie ďalších zliav na služby, tréningy, workshopy, školenia a campy organizované Better Human s.r.o. a Siky Spirit s.r.o. Znížené ceny na vybrané eventy sú uverejnené v tomto dokumente, prípadne vopred oznámené členom. Better Human s.r.o. a Siky Spirit s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto cien. Znížené ceny su stanovené nasledovne:
Launch Your Business in 3 Days - bežná predajná cena: 1495 EUR, cena pre členov klubu: 497 EUR - výška zľavy: 67%
Spirit Camp Slovensko - bežná predajná cena: 997 EUR, cena pre členov klubu: 597 EUR 
Spirit Camp Bali - bežná predajná cena: 4 997 EUR, cena pre členov klubu: 2 500 EUR 
Speaker Camp - bežná predajná cena: 897 EUR, cena pre členov klubu: 597 EUR 
V prípade, že Better Human s.r.o. alebo Siky Spirit s.r.o. vytvoria nový tréning, ktorý tu nie je spomenutý, výška zľavy bude členom oznámená formou emailu.
8. reprezentatívny Better Human balík. Tento balík obsahuje: Better Human Bottle, náramok Power of Wealth, prípadne iný náramok z kolekcie Better Human Inner Power a Better Human písacie pero s diamantom. Tento balík získa člen naraz, prípadne po častiach počas prvého mesiaca členstva, a to buď na prvom mastermind stretnutí alebo po osobnom vyzdvihnutí v dohodnutom termíne na adrese námesite SNP 26, 960 01 Zvolen. Better Human s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu balíka, prípadne dátumu odovzdania v závislosti od dostupnosti daných produktov na sklade.
9. Špeciálny mastermind na Bali. Mastermind stretnutie, ktoré bude v mesiaci október bude prebiehať na vopred dohodnutom mieste na ostrove Bali, Indonézia. Účasť na tomto mastermind stretnutí je dobrovoľná. V prípade neúčasti člen klubu nemá nárok na žiadnu kompenzáciu. Člen klubu nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré sú spojené s jeho účasťou na tom to stretnutí, a to najmä na náklady spojené s uhradením letenky, ďalšej prepravy, ubytovania, stravy, prípadne akékoľvek iné náklady spojené s účasťou na tomto stretnutí.
10. Spoločný splav rieky Dunajec a let lietadlom s možnosťou pilotovania. Better Human s.r.o. organizuje pre členov klubu počas roka 3 spoločné aktivity, a to: splav rieky Dunajec, let lietadlom s možnosťou pilotovania ponad Liptovskú Maru a spoločná lyžovačka v stredisku Jasná, Nízke tatry. Účasť na týchto aktivitách je dobrovoľná. V prípade neúčasti člen klubu nemá nárok na žiadnu kompenzáciu. Podrobné informácie ohľadom týchto aktivít, rovnako ako ich termíny a iné dôležité informácie budú členom oznámené osobne na mastermind stretnutí a/ alebo mailom v dostatočnom predstihu. Člen klubu nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré sú spojené s jeho účasťou na týychto aktivitách, a to najmä na náklady spojené s uhradením dopravou, ubytovaním, stravou, prípadne akékoľvek iné náklady spojené s účasťou na týchto aktivitách, ako sú napríklad poplatky spojené s prenájom raftu, sprievodcu, lietadla a pilota, lyžiarskeho lístku a podobne. Všetky výdavky znáša každý člen klubu zvlášť.
11. Neobmedzené možnosti networkingu. Pre členov klubu bude najneskôr v deň konania prvého mastermind stretnutia vytvorená súkromná Facebook skupina za účelom neobmedzenej komunikácie medzi jednotlivými členmi. Členstvo v tejto Facebook skupine je dobrovoľné. V prípade, že člen klubu nie je registrovaný na Facebook-u alebo odmietne členstvo v tejto Facebook skupine, nemá nárok na žiadnu kompenzáciu.

76.  Podrobné vysvetlenie výhod členstva v ročnom programe Vedomá cesta ženy:
 
1. Ročné členstvo v klube Vedomá cesta ženy. Pravidelné mastermind stretnutie je stretnutie všetkých členov Vedomej cesty ženy organizované Better Human s.r.o. alebo Siky Spirit s.r.o., obvykle v priestoroch Better Human s.r.o. na adrese: námestie SNP 26, 960 01 Zvolen., pokiaľ nebude v dostatočnom predstihu oznámené inak. Stretnutia sa konajú vždy 1 krát mesačne (pokiaľ nie je uznámená väčšia pravidelnosť) v termíne vopred určenom minimálne 30 dní v predstihu.Účasť na mastermind stretnutí je dobrovoľná. V prípade neúčasti člen klubu nemá nárok na žiadnu kompenzáciu. V cene členstva je zahrnutý prenájom priestorov, v ktorých budú stretnutia prebiehať a občerstvenie (voda s citrónom, čerstvé ovocie). V cene členstva nie sú zahrnuté individuálne náklady každého člena na prepravu, ubytovanie, stravu, prípadne akékoľvek ďalšie náklady spojené s účasťou na stretnutiach.V prípade neúčasti člen klubu nemá nárok na žiadnu kompenzáciu.
2. Spirit Days. 2 dňový program Spirit Days je organizovaný spoločnosťou Better Human s.r.o. alebo Siky Spirit s.r.o.  obvykle v priestoroch Better Human s.r.o. na adrese: námestie SNP 26, 960 01 Zvolen., pokiaľ nebude v dostatočnom predstihu oznámené inak. V priebehu konania Spirit Days si každý účastník samostatne zabezpečuje ubytovanie a stravu. V prípade neúčasti člen klubu nemá nárok na žiadnu kompenzáciu.
3.Meditačný deň. 1 dňový program  je organizovaný spoločnosťou Better Human s.r.o. alebo Siky Spirit s.r.o. obvykle v priestoroch Better Human s.r.o. na adrese: námestie SNP 26, 960 01 Zvolen., pokiaľ nebude v dostatočnom predstihu oznámené inak. V priebehu konania meditačného dňa si každý účastník samostatne zabezpečuje ubytovanie a stravu. V prípade neúčasti člen klubu nemá nárok na žiadnu kompenzáciu.
4. Teambulding. Spoločný splav rieky Dunajec  Better Human s.r.o. alebo Siky Spirit s.r.o. organizuje  splav rieky Dunajec. Účasť na týchto aktivitách je dobrovoľná. V prípade neúčasti člen klubu nemá nárok na žiadnu kompenzáciu. Podrobné informácie ohľadom týchto aktivít, rovnako ako ich termíny a iné dôležité informácie budú členom oznámené osobne na mastermind stretnutí a/ alebo mailom v dostatočnom predstihu. Člen klubu nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré sú spojené s jeho účasťou na týychto aktivitách, a to najmä na náklady spojené s uhradením dopravou, ubytovaním, stravou. Všetky výdavky znáša každý člen klubu zvlášť.
5. Špeciálna bonusová 3 dňová Spirituálna cesta na Bali. Stretnutie, ktoré bude v mesiaci (minimálne 3 mesiace pred oznámenom) bude prebiehať na vopred dohodnutom mieste na ostrove Bali, Indonézia. Účasť na tomto mastermind stretnutí je dobrovoľná. V prípade neúčasti Člen programu Vedomá cesta ženy nemá nárok na žiadnu kompenzáciu. Člen klubu nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré sú spojené s jeho účasťou na tom to stretnutí, a to najmä na náklady spojené s uhradením letenky, ďalšej prepravy, ubytovania, stravy, prípadne akékoľvek iné náklady spojené s účasťou na tomto stretnutí.
6. Akciový balík, zakúpený na Power Woman day nie je možné znižovať o jednotlivé súčasti programu pomerovými časťami. Vedomá cesta ženy je ucelený program, ktorý sa predáva ako celok, ktorý nie je možné meniť ani skracovať o jednotlivé stretnutia. Účasť na jednotlivých súčastiach programu je dobrovoľná. V prípade neúčasti člen klubu nemá nárok na žiadnu kompenzáciu.
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v účinnom znení sú uvedené na webovom portáli predávajúceho.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2018.